ANBI gegevens

Vrijzinnigen Nederland is een ANBI organisatie.

Vrijzinnig Baarn. Afdeling Baarn van de Vrijzinnigen Nederland

RSIN: 800-11390

Kampstraat 8
3741 AR Baarn

Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en is zij verwant met het religieus-humanisme.
Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande middelen, in het bijzonder door:
a. het verrichten van algemeen landelijk werk:
b. het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging;
c. het bevorderen van aaneensluiting van de leden in plaatselijke en/of regionale afdelingen, teneinde te kunnen functioneren als geloofsgemeenschappen, hierna te noemen afdelingen:
d. het bevorderen van de instandhouding en de uitbreiding van de afdelingen;
e. het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging, hierna te noemen algemene (jeugd-)leden;
f. het bevorderen van het opleiden van voorgangers en pastoraal medewerkers;
g. het uitgeven van een verenigingsblad;
h. het samenwerken met geestverwante groeperingen;
i. het oprichten van en het deelnemen in stichtingen en andere lichamen met behulp waarvan het doel der vereniging wordt gediend;
j. het instandhouden van een landelijk secretariaat ter ondersteuning van haar taken;
k. vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en van al wat is.

Beleidsplan

Beleidsplan Vrijzinnigen Nederland 2016-2019

Het beleidsplan 2016-2019 is in de AV van 28 november 2020 verlengd tot en met 2021.

Financieel addendum bij Beleidsplan 2021

Bestuur

  • C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

Jaarverslag

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.