ANBI gegevens

Vrijzinnigen Nederland is een ANBI organisatie.

Vrijzinnig Baarn. Afdeling Baarn van de Vrijzinnigen Nederland

RSIN: 800-113950

Kampstraat 8
3741 AR Baarn

Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en is zij verwant met het religieus-humanisme.
Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande middelen, in het bijzonder door:
a. het verrichten van algemeen landelijk werk:
b. het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging;
c. het bevorderen van aaneensluiting van de leden in plaatselijke en/of regionale afdelingen, teneinde te kunnen functioneren als geloofsgemeenschappen, hierna te noemen afdelingen:
d. het bevorderen van de instandhouding en de uitbreiding van de afdelingen;
e. het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging, hierna te noemen algemene (jeugd-)leden;
f. het bevorderen van het opleiden van voorgangers en pastoraal medewerkers;
g. het uitgeven van een verenigingsblad;
h. het samenwerken met geestverwante groeperingen;
i. het oprichten van en het deelnemen in stichtingen en andere lichamen met behulp waarvan het doel der vereniging wordt gediend;
j. het instandhouden van een landelijk secretariaat ter ondersteuning van haar taken;
k. vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en van al wat is.

Beleidsplan

Bestuur

  • G.J. Oldekamp, voorzitter (a.i.)
  • G. Bakker-Hänisch ten Cate, secretaris
  • A. M. Janson-Snel, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

Jaarverslag

Balans, baten en lasten december 2022